این سامانه جهت دریافت درخواست‌های اخذ حمایت بنیاد ملی نخبگان به منظور عضویت در هیأت علمی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور ایجاد شده است. افراد واجدالشرایط (مطابق آیین‌نامه مرحوم کاظمی آشتیانی) می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه و تکمیل سوابق آموزشی و پژوهشی خود، درخواست خود را ثبت نهایی نمایند. این درخواست‌ها توسط کارگروههای تخصصی در هیئت اجرایی جذب نخبگان بررسی و نتیجه آن به متقاضی اعلام می‌گردد.

خاطر نشان میسازد، اخذ حمایت بنیاد به منزله جذب قطعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نمیباشد و افراد مورد حمایت صرفاً از مزایای پیش بینی شده به منظور تسریع و تسهیل فرایند جذب برخوردار خواهند شد.

لطفا قبل از شروع ثبت نام به موارد ذکر شده در فایل راهنما توجه نمایید:

دریافت فایل راهنما