شیوه نامه طرح شهید دکتر شهریاری

توجه:
معیار بررسی تقاضای افراد و تسهیلات اعطایی بر اساس زمان ثبت درخواست بوده و بررسی تقاضاهایی که قبل از ابلاغ شیوه نامه فوق در سامانه ثبت شده اند، بر مبنای شیوه نامه قبل میباشد.

راهنمای سامانه