مخصوص متقاضیان جذب هیات علمی
نام کاربری:
رمز عبور:
ارتباط با ما
پست الکترونیک: ijazb@bmn.ir
سامانه جذب: (021)63478544
پیگیری وضعیت: (021)63478543
توجه:
ثبت نام در این سامانه جهت ثبت درخواست برخورداری از تسهیلات جذب به عنوان هیات علمی در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های کشور می باشد.
اخذ حمایت بنیاد جهت جذب به عنوان هیات علمی به منزله جذب قطعی در هیچ موسسه آموزش عالی نمی باشد و افراد مورد حمایت صرفاً از مزایای پیش بینی شده بمنظور تسریع و تسهیل فرایند جذب برخوردار خواهند شد.